Prawo odstąpienia od umowy

Konsument ma prawo na odstąpienie od umowy w ciągu 14 dni.

Przepisy dotyczące odstąpienia od umowy 

Konsument ma prawo na odstąpienie od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. Termin, który uprawnia do odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia, w którym klient lub wyznaczona przez niego osoba trzecia, niebędąca przewoźnikiem, objęła w posiadanie towar.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny jest jednym z dogmatów prawa konsumenckiego. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, dokonująca zamówienia towaru w celach w znacznej mierze niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, prowadzoną na własny rachunek. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przez osobę prawną (firmę) jest traktowane indywidualnym, wyjątkowym sposobem.

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, klient musi poinformować nas za pośrednictwem jednoznacznej deklaracji (np. list wysłany pocztą lub drogą mailową) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy na adres:
E-Mail: info@24music.pl
Adres pocztowy: 24music, Bernolakova 681, 036 01, Martin, Slovakia

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy wystarczy poinformować nas o tym przed upływem okresu przeznaczonego na odstąpienie od umowy. 

Konsekwencje odstąpienia od umowy 

Jeżeli klient odstąpi od umowy, mamy obowiązek niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym wpłynęła do nas wiadomość o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie płatności, które od klienta otrzymaliśmy, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z tego, że klient wybrał inną formę dostawy niż zalecana przez nas najkorzystniejsza dostawa standardowa). 

Zwrot płatności

Zwrot pieniężny jest realizowany najpóżniej do 14 dni od otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy, jednak nie wcześniej niż zwrócony towar znajdzie się w naszej centrali.

Jeżeli wyraźnie nie ustalono inaczej, do realizacji zwrotu stosujemy ten sam środek płatniczy, który klient zastosował w pierwotnej transakcji, w związku ze zwrotem wpłaty klient w żadnym przypadku nie ponosi kosztów. 

Prezenty i bonusy

Jeżeli wraz z towarem został wysłany przezent lub jakiś bonus, to przy odstąpieniu od umowy,zanika ważność umowy darowizny i obowiązkiem kupującego jest wraz z towarem zwrócić także podarowany prezent lub bonus.

Koszty powrotnego  transportu towaru 

Koszty powrotnego transportu towaru w związku z odstąpieniem od umowy ponosi w pełnej wysokości klient i to nawet wtedy, gdy towar z względu na swoją specyfikację nie może zostać wysłany standardową drogą usługi kurierskiej. 

Wysyłkę zwracanego towaru prosimy realizować za pośrednictwem usługi kurierskiej we własnym zakresie. 

Towar prosimy wysłać na adres: 24music, Bernolakova 681, 036 01, Martin, Slovakia

Klient jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej utraty wartości towaru tylko wtedy, jeżeli przyczyną tej utraty są zbędne manipulacje towarem w celu sprawdzenia jego stanu, właściwości i działania. 

Prawo do odstąpienia od umowy nie istnieje w przypadku

- Umowy na dostawy towarów, które nie są wersjami standardowymi i przy produkcji których miarodajny jest osobisty wybór lub postanowienie konsumenta lub które są jednoznacznie dopasowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

- Umowy na dostawy zabezpieczonych towarów, które ze względu na przepisy dotyczące ochrony zdrowia lub hygieny, nie podlegają zwrotowi (np.: słuchawki In-Ear, ustniki do instrumentów dętych, harmonijki ustne),jeżeli po dostawie usunięto ich zabezpieczenie.

- Umowy na dostawy nagrań dźwięku lub wideo lub oprogramowania komputerowego w zabezpieczonym opakowaniu, jeżeli po dostawie usunięto zabezpieczenie.

Prosimy o ostrożne obchodzenie się z towarem i ochronę zakupionego towaru przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem. Zwrot towaru prosimy realizować, na ile to możliwe, w nienaruszonym, oryginalnym opakowaniu wraz z kompletnymi częściami i dodatkowymi akcesoriami. Na zwrócenie towaru prosimy wykorzystać, jeśli to możliwe, opakowanie przeznaczone do transportu. W przypadku braku oryginalnego opakowania, prosimy zabezpieczyć towar dowolnym, nadającym się opakowaniem, które będzie towar chronić przed uszkodzeniem podczas transportu, co pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów za szkody powstałe wskutek niewłaściwego zapakowania towaru.

Prawo odstąpienia od umowy przez sprzedającego

Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli stwierdzi, że nie jest w stanie spełnić warunki sprzedaży (wyprzedaż, nieaktualne ceny, czas dostawy towarów)