Ochrona danych osobowych kupującego, którym jest osoba fizyczna, odbywa się na podstawie przepisów dotyczących ochrony i bezpieczeństwa danych. Kupujący zgadza się z przetwarzaniem danych osoboywych: imię i nazwisko, adres zamieszkania / siedziba, numer identyfikacyjny, numer płatnika podatku VAT - NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu (dalej razem jako "dane osobowe").

Kupujący oświadcza, iż zgadza się z przetwarzaniem danych osobowych przez sprzedającego w celu zachowania praw i obowiązków wynikającyh z umowy oraz w celu przetwarzania danych osobowych w ramach konta użytkownika. Jeśli kupujący nie wskaże innaczej, zgadza się z przetwarzaniem danych osobowych w celu wysyłania informacji i powiadomień ze strony sprzedającego. Zgoda do przetwarzania danych osobowych w całym zakresie niniejszego postanowienia, nie jest warunkiem, który by uniemożliwił zawarcie umowy sprzedaży. 

Kupujący zdaje sobie sprawę, iż dane osobowe wprowadzone (przy rejestracji, w koncie użytkownika, w zamówieniu zrealizowanym przez witrynę internetową) powinne być prawdziwe i ważne. Obowiązkiem kupującego jest zgłosić sprzedającemu jakiekolwiek zmiany swoich danych osobowych. 

Przetwarzanie danych osobowych kupującego, sprzedający może skierować do osoby trzeciej. Oprócz osób wykonujących transport towaru, dane osobowe kupującego nie będą przez sprzedającego przekazywane osobom trzecim, bez wcześniejszej zgody kupującego. 

Przetwarzanie danych osobowych jest ustalone na czas nie określony. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany, lub w formie drukowanej w sposób nie zautomatyzowany.

Kupujący oświadcza , iż udostepnione dane osobowe są właściwe i że był powiadomiony, iż podawanie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności. 

W przypadku, że kupujący uważa, iż przetwarzanie jego danych osobowych przez sprzedającego lub osobę trzecią, dzieje się przeciw przepisom o ochronie i bezpieczeństwie danych i życia prywatnego kupującego, zwłaszcza jeśli dane są nie właściwe, z celem ich przetwarzania może:

- prosić sprzedającego lub osobę trzecią o wyjaśnienie,

- prosić sprzedającego lub osobę trzecią, by zaistniały stan usunąć. 

Jeżeli kupująci prosi o informacje dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych, to sprzedający jest powinien takie informacje przekazać do kupującego. Sprzedający ma prawo, za przekazanie i udostępnienie informacji, według powyższego zdania, domagać się stosownej kompensaty, nieprzekraczającej jednak koszty na udostępnienie takiej informacji. Nadzór w dziedzinie ochrony danych osobowych wykonuje Urząd Ochrony danych osobowych na Słowacji. 

Przydzielony numer rejestracyjny systemu informacyjnego sprzedającego.

Przesyłanie informacji handlowych i przechowywanie Cookies

Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji dotyczących aktualnych ofert, towarów, usług sprzedającego w formie elektronicznej na adres kupującego. Dalej kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez sprzedającego w formie elektronicznej na adres kupującego.

Kupujący wyraża zgodę do przechowywania tzw. Cookies na jego komputerze. W przypadku, że istnieje możliwość realizacji zakupu z witryny internetowej przy dotrzymaniu obowiązków sprzedającego wynikających z umowy, bez tego by zaistniało przechowywanie tzw. Cookies w komputerze kupującego, może kupujący w dowolnej chwili wyłączyć tę opcje w ustawieniach przeglądarki. 

Osoby trzecie

Sprzedający niniejszym informuje kupującego, iż zgodnie z postanowieniem ZnOOÚ do przetwarzania danych osobowych kupującego, przewiduje się, iż w związku z pełnieniem umowy, dane osobowe kupującego będą udostępnione osobom trzecim, które biorą udział w realizacji zamówienia: 

Firmy kurierskie